Wizy

Nie wiesz jeszcze którą wizę wybrać?
Jeśli potrzebujesz pomocy w jej wyborze lub chcesz poznać więcej szczegółów - skontaktuj się z nami.

Wizy jakie możemy dla Ciebie zrealizować

Poniżej przedstawiamy listę dostępnch wiz z obszernymi opisami zastosowań oraz wymaganiami jakie należy spełnić starając się o dokument z wybranej kategorii.

  Zwykła wiza turystyczna wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa na krótkoterminowy pobyt w Rosji w celach turystycznych (udział w imprezach kulturalnych, wycieczki, zapoznanie się z zabytkami), na podstawie potwierdzenia o przyjęciu turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.
  Maksymalny okres pobytu w Rosji na podstawie wizy turystycznej – 30 dni. Nie wydaje się wiz turystycznych wielokrotnych.

  W celu uzyskania wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Paszport.
  2. Kwestonariusz wizowy.
  3. Zdjęcie.
  Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
  4. Polisa ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
  5. Voucher turystyczny wystawiony przez biuro turystyczne.
  6. Potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego - wystawione przez firmę prowadzącą działalność turystyczną i posiadającą ważny numer referencyjny:
  - Voucher z potwierdzeniem dla wizy turystycznej 2-krotnej powinien zawierać dokładnie rozpisaną trasę wycieczki (miasto-miejsce zakwaterowania, daty dla każdego z odwiedzanych miast, także tych w których turysta będzie przebywał między pierwszym i drugim wjazdem do Rosji);
  - W przypadku składania dokumentów za grupę, pod każdym wnioskiem wizowym musi znajdować się kopia vouchera z potwierdzeniem oraz ubezpieczenia z listą osób ubezpieczonych.

  Voucher i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego jest to dokument wystawiany (na jednym blankiecie) przez firmę posiadającą ważny numer rejestrowy Ministerstwa Turystyki Federacji Rosyjskiej. Wypełniając wniosek wizowy należy podać numer vouchera oraz numer rejestrowy firmy która go wystawiła. Wydrukowany skan vouchera należy przedłożyć przy składaniu wniosku wizowego w konsulacie, biurze pośrednictwa wizowego czy w rosyjskim centrum wizowym.

  Zwykła wiza pracownicza wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa, wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej w celu wykonywania pracy, na podstawie zaproszenia sporządzonego przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej (FMS Rosji), z możliwością jej przedłużenia przez organ FMS Rosji.
  Kolejnego przedłużenia wizy dokonuje organ terytorialny Federacji Służby Migracyjnej wg. miejsca rejestracji w rejestrze migracyjnym w miejscu pobytu cudzoziemca poprzez wydanie wizy wielokrotnej na czas trwania zawartej zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na wykonanie robót ( świadczenie usług ), ale nie dłużej niż na 3 lata dla każdej kolejnej wizy

  W celu uzyskania wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Paszport.
  2. Kwestonariusz wizowy.
  3. Zdjęcie.
  Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
  4. Polisa ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
  5. Oryginał zaproszenia wydany w sposób właściwy przez Federalną Służbę Migracyjną lub jej organy terytorialne.

  Zwykła wiza biznesowa wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej w celach biznesowych (prowadzenie rozmów, seminaria, konferencje, spotkania z partnerami biznesowymi).
  Wydawana jest na podstawie zaproszenia wystawionego przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej (FSM Rosji), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (MSZ Rosji) lub na podstawie pisemnego wniosku organizacji.
  Może być jednokrotna lub dwukrotna na okres ważności do 90 dni albo wielokrotna na okres ważności do 1 roku (jeżeli nic innego nie zostało przewidziane w umowie międzynarodowej Federacji Rosyjskiej).
  Wielokrotne długoterminowe wizy na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej wizy. Wyjątek stanowi zaproszenie FMS/Teleks.

  UWAGA! Całkowity czas pobytu cudzoziemca na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie wizy wielokrotnej określany jest w trakcie wystawienia wizy, lecz nie może on wynosić więcej niż 90 dni w ciągu okresu wynoszącego 180 dni.

  W celu uzyskania wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Paszport.
  2. Kwestonariusz wizowy.
  3. Zdjęcie.
  Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
  4. Polisa ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
  5. Zaproszenie (do wyboru):
  A) oryginał zaproszenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, Federalną Służbę Migracyjną lub jej organy terytorialne;
  B) oryginał lub kopia pisemnego podania wystawionego przez rosyjską instytucję przyjmującą (osobę prawną, spółkę, instytucję, przedsiębiorstwo, urząd lub ich filię). Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym z pieczątką i podpisany przez osobę upoważnioną, a także zawierać pełne dane instytucji zapraszającej (w tym jej NIP) oraz osoby zaproszonej (jej dane paszportowe) i określać termin, cel podróży, liczbę wjazdów oraz trasę przemierzaną w czasie pobytu.

  Wydawana jest cudzoziemcom wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej z wizytą biznesową. Wiza biznesowa może być jednokrotna lub dwukrotna wydawana na okres do 90 dni lub wielokrotna na okres do 1 roku.

  UWAGA! Całkowity czas pobytu cudzoziemca na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie wizy wielokrotnej określany jest w trakcie wystawienia wizy, lecz nie może on wynosić więcej niż 90 dni w ciągu okresu wynoszącego 180 dni.

  W celu uzyskania wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Paszport.
  2. Kwestonariusz wizowy.
  3. Zdjęcie.
  Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
  4. Polisa ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
  5. Oryginał zaproszenia od ZMPD (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych)

  Wiza prywatna wydawana jest cudzoziemcom wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej w celu odwiedzin na podstawie zaproszenia wydanego zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej na wniosek obywatela Federacji Rosyjskiej lub cudzoziemca, który uzyskał pozwolenie na pobyt w Federacji Rosyjskiej lub osoby pwarnej na okres 90 dni.

  W celu uzyskania wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Paszport.
  2. Kwestonariusz wizowy.
  3. Zdjęcie.
  Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
  4. Polisa ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
  5. Oryginał zaproszenia wydanego w sposób właściwy przez Federalną Służbę Migracyjną lub jej organy terytorialne

  Jednokrotna wiza tranzytowa wydawana jest cudzoziemcom wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej na okres do 10 dni (samochód max. 500 km/dzień) lub 3 dni (samolot) w zależności od środka transportu jakim się porusza. Dwukrotna wiza tranzytowa wydawana jest na okres do 30 dni.
  Cudzoziemiec odbywający przelot powietrznym środkiem transportu nad terytorium Federacji Rosyjskiej bez przesiadek nie potrzebuje wizy tranzytowej.

  UWAGA! W przypadku wizy tranzytowej dwukrotnej należy uwzględnić również trasę powrotną (kopia prawo jazdy i dowodu rejestracyjnego).
  Trasa powinna być zawsze możliwie jak najkrótsza. Wizy tranzytowe przez Obwód Kaliningradzki na Litwę nie są wyrabiane.

  W celu uzyskania wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Paszport.
  2. Kwestonariusz wizowy.
  3. Zdjęcie.
  Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
  4. Polisa ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
  5. Wiza na wjazd do sąsiadującego z Federacją Rosyjską na trasie przejazdu państwa lub wiza państwa docelowego lub paszport tego państwa.
  6. Dla osób jadących pociągiem lub lecącym samolotem:
  - pismo (forma dowolna) skierowane do Konsula, zawierające informację o trasie planowanej podróży. W przypadku wizy tranzytowej dwukrotnej należy uwzględnić również trasę powrotną;
  - kopia biletów ważnych na wjazd do Federacji Rosyjskiej. W przypadku wizy tranzytowej dwukrotnej należy również załączyć kopię biletów powrotnych.
  7. Dla osób poruszających się samochodem lub motocyklem:
  - pismo (forma dowolna) skierowane do Konsula , zawierające informację o trasie planowanej podróży (z wyszczególnieniem większych punktów) i o środku transportu (marka pojazdu, jego numer rejestracyjny i właściciel).

  Wiza naukowa może być jedno- lub dwukrotna. Wydawana jest na okres do 90 dni.
  Kolejnego przedłużenia wizy dokonuje organ terytorialny Federalnej Służby Migracyjnej według miejsca rejestracji w rejestrze migracyjnym w miejscu pobytu cudzoziemca poprzez wydanie wizy wielokrotnej na czas trawacza umowy o naukę, ale nie dłużej niż na 1 rok dla każdej wizy.

  W celu uzyskania wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Paszport.
  2. Kwestonariusz wizowy.
  3. Zdjęcie.
  Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
  4. Polisa ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
  5. Zaproszenie (do wyboru):
  A) oryginał zaproszenia wydanego przez organ Federacji Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej;
  B) oryginał lub kopia pisemnego podania lub zaświadczenia o zakwalifikowaniu wystawionych przez przyjmujące instytucje rosyjskie.

  Wiza humanitarna może być jednokrotna lub dwukrotna wydawana na okres do 90 dni lub wielokrotna na okres do 1 roku. Wielokrotne długoterminowe wizy na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej wizy rosyjskiej wizy. Wyjątek stanowi zaproszenie FMS/TELEKS

  UWAGA! Całkowity czas pobytu cudzoziemca na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie wizy wielokrotnej określany jest w trakcie wystawienia wizy, lecz nie może on wynosić więcej niż 90 dni w ciągu okresu wynoszącego 180 dni.

  W celu uzyskania wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Paszport.
  2. Kwestonariusz wizowy.
  3. Zdjęcie.
  Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
  4. Polisa ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
  5. Zaproszenie (do wyboru):
  A) oryginał zaproszenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, Federalną Służbę Migracyjną lub jej organy terytorialne;
  B) oryginał lub kopia pisemnego podania wystawionego przez rosyjską instytucję przyjmującą (osobę prawną, spółkę, instytucję, przedsiębiorstwo, urząd lub ich filię).

  Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym z pieczątką i podpisany przez osobę upoważnioną, a także zawierać pełne dane instytucji zapraszającej (w tym jej NIP) oraz osoby zaproszonej (jej dane paszportowe) i określać termin, cel podróży, liczbę wjazdów oraz trasę przemierzaną w czasie pobytu.

Wiza turystyczna - od 449 zł

Polecana przy sporadycznych wizytach turystycznych.

 • 100% skuteczności
 • Gwarancja najtańszego rozwiązania
 • Możliwość wystawienia FVAT
Zamów teraz

Wiza biznesowa - od 449 zł

Najczęstszy wybór większości naszych klientów.

 • 100% skuteczności
 • Minimum formalności
 • Możliwość wystawienia FVAT
Zamów teraz

Odnowienie wizy - od 749 zł

Uproszczone odnowienie wizy bez zbędnych formalności.

 • 100% skuteczności
 • Gwarancja odnowienia w ramach oferty
 • Możliwość wystawienia FVAT
Zamów teraz
Top